Background Image

REGLAMENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'AGILITY

PRÒLEG

L’Agility és i ha de continuar sent un esport divertit, per al participant, per al seu gos, per al públic espectador, per als organitzadors i , com no, per al jutge qui, al cap i a la fi, té la major responsabilitat de l’acte.

L’actitud, intenció i circumstàncies que s’originin durant el recorregut són factors difícils de descriure i molt importants a l’hora d’avaluar el resultat de l’actuació de l’equip, per el que aquest reglament pot no especificar tots i cadascun dels casos possibles.

Tots els casos possibles seran resolts pel jutge, tenint en compte que des del començament fins el final de la competició, el jutge ha de donar mostres de la mateixa indulgència i rigor per a tots els competidors.

El jutge aplicarà el reglament segons el seu millor criteri i circumstància en que passi cada cas.

Les decisions del jutge són inapel·lables i cap participant podrà impugnar-les.

1.- INTRODUCCIÓ

1.- L’Agility és un esport obert a totes aquelles persones que disposin d’un o més gossos.

2.- Consisteix en que els guies condueixen els seus gossos, intentant superar diversos obstacles dins d’un ordre i temps predeterminats, amb la finalitat de posar en evidència la seva intel·ligència, obediència, concentració, sociabilitat i agilitat.

3.- Aquest esport requereix una bona harmonia entre el guia i el seu gos, el que donarà com a resultat un perfecte enteniment entre ambdós. Per tant es precís que els competidors tinguin les bases elementals d’educació i obediència.

4.- L’agility és una modalitat esportiva i educativa que pretén millorar la integració del gos en la societat i es sense cap dubte un dels mitjans més idonis per a l’educació, obediència i sociabilitat del gos.

2.- GENERALITATS

1.- L’espai necessari per a la instal·lació d’un recorregut d’agility ha de tenir les dimensions mínimes de 20 m x 40 m, sent l’espai recomanable el de 30 m x 40 m. En cas d’establir dues competicions a la vegada, evidentment en dos superfícies diferents, convé deixar de 5 a 10 m de separació entre elles. Podran homologar-se espais no rectangulars.

Els clubs que realitzin proves fora dels seus terrenys homologats hauran de sol·licitar al Comitè Esportiu, dos mesos abans de fer la prova, homologació del terreny a on es vol fer la prova. En aquest cas, la organització haurà de facilitar al jutge abans de començar la prova el full de homologació. En cas de que comprobi que s’han alterat les mides, podrà prendre qualsevol mesura que consideri adient per a que la prova es celebri en les millors condicions posibles.

2.- El recorregut tindrà una longitud màxima de 200 metres i segons la categoria de la prova s’hi col·locaran entre 12 i 20 obstacles dels quals 7 al menys seran salts (incloent-hi murs i roda). Un joc de obstacles haurà de tenir un mínim de 10 salts.
Es obligatori tenir un salt agrupat de forma que, a més dels 10 salts esmentats, hi haurà una tanca addicional que permeti formar un salt doble (agrupat).

3.- La distància entre dos obstacles consecutius en línia recta o en un angle inferior a 90 º serà entre 5 i un màxim de 7 metres. Quan dos obstacles consecutius formin un angle entre 90º i fins 180º, la distancia mínima quedarà reduïda a 3,5 metres, de centre a centre i deixant –en tot cas- una distancia de pas que no podrà mai ser inferior als 80 cm. per no interrompre el pas del guia ni del gos.
4.- No podran col·locar-se dos obstacles de contacte consecutius, ni tampoc al principi o al final del recorregut.

5.- No podrà col·locar-se la taula ni al principi ni al final del recorregut en les proves d’agility. En les proves de jumping y K.O. no podrà col·locar-se la taula en cap lloc del recorregut a excepció del principi o final.

6.- No podrà col·locar-se com a primer obstacle una combinació o una agrupació de salts.

7.- No podran col·locar-se els túnels ni altres obstacles de forma que impedeixin clarament l’accés a qualsevol altre obstacle.

8.- Es modificarà el recorregut en cada mànega per tal de evitar que el gos el mecanitzi.

9.- El TRS és tan sols un índex bàsic i en cap cas la velocitat es considerarà com a criteri principal, llevat en el cas d’igualtat en les penalitzacions per faltes i refusades.

10.- En cas d’igualtat en les penalitzacions totals, quedarà millor classificat l’equip que tingui menor nombre de penalitzacions per faltes i refusades.

11.- Si, per casualitat, dos equips quedessin empatats en penalitzacions i en temps, guanyarà l’equip que estigui millor classificat en la mànega d’agility.

12.- En les proves d’agility, els obstacles amb zones de contacte podran ser com a màxim quatre. Els obstacles seran elegits pel jutge i fins i tot pot ser el mateix obstacle el que es passi fins a quatre vegades.

13.- L’eslàlom només pot passar-se una sola vegada en cada recorregut.

14.- La taula només pot passar-se una sola vegada per recorregut.

15.- El gos haurà d'accedir a la roda i al salt de longitud en línia recta, amb una distancia d’aproximació mínima de 4 metres des de l’obstacle anterior.

16.- Al balancí, empilada, passarel·la i taula, tota la superfície de contacte al pas del gos, tindrà una textura tàctil antilliscant. Així mateix, les zones de contacte dels tres primers hauran d’estar pintades de diferent color, també els laterals, per definirles millor, de forma que l’obstacle estarà pintat en dos colors, un per les zones i un altre per la resta.

17. Por raons de seguretat, queden prohibits els pals i salts de PVC; així com els obstacles amb cants vius (p. Ex. Túnel cec,...etz), que hauran de ser protegits amb perfils de goma o qualsevol altre material protector. Tampoc podran tenir arestes tallants els suports dels salts.

3.- PREVI A LA COMPETICIÓ

• 3.1.- TRAÇAT DEL RECORREGUT
1.- El traçat del recorregut es deixa a la imaginació del jutge, però tindrà com a mínim dos canvis de direcció i complirà amb les normes de col·locació.

2.- Abans del començament de la prova, el jutge revisarà que els obstacles que han posat a la seva disposició siguin correctes i després de verificar-los es procedirà a la col·locació dels mateixos d’acord amb al traçat definitiu.

3.- El jutge revisarà el recorregut i mesurarà amb precisió, la seva longitud.

4.- Les distàncies dels recorreguts haurien de ser mesurades, seguint la trajectòria previsible a executar per la major part dels gossos.

5.-La finalitat consisteix en buscar l’equilibri entre el control del gos, per evitar faltes en els obstacles, i la velocitat d’execució del recorregut. El traçat ha de ser fluid i harmoniós, però no exempt de dificultats o trampes.

6.- El principi i final del recorregut podrà delimitar-se amb uns cons, pals o pals de cronòmetre electrònic. Aquests hauran d’estar col·locats a una distancia màxima de 20cm. del primer i/o l’últim obstacle. L’amplada dels cons o pals serà la mateixa que la del obstacle., El temps començarà a comptar a partir del moment en que el gos passi la línia imaginaria entre els cons, pals o pals de cronòmetre electrònic.

7.- La delimitació del espai de competició, respectarà amb relació als obstacles col·locats , les mateixes distancies mínimes establertes pels mateixos.

• 3.2.- FIXACIÓ DEL TEMPS

o TEMPS DE RECORREGUT STANDARD (T.R.S.) i TEMPS DE RECORREGUT MÀXIM (T.R.M.)

1.- El criteri pres com a base per a la determinació del T.R.S. i del T.R.M. és la velocitat en metres/segons.

2.- El T.R.S. i el T.R.M. s’obtindràn :

A Divisió d’Honor

¬ T.R.S.: multiplicant pel factor 1,2 el temps del concursant més ràpid amb el menor nombre de penalitzacions.
¬ T.R.M.: Multiplicant pel factor 1,8 el temps del concursant més ràpid amb el menor nombre de penalitzacions.

Exemple: T.R.S.: 32,78 seg. x 1,2 = 39,34 seg.
T.R.M.: 32,78 seg. x 1,8 = 59,00 seg.

A Segona Divisió

¬ T.R.S.: Multiplicant pel factor 1,3 el temps del concursant més ràpid amb el menor nombre de penalitzacions.
¬ T.R.M.: Multiplicant pel factor 1,8 el temps del concursant més ràpid amb el menor nombre de penalitzacions.

Exemple: T.R.S.: 32,78 seg. x 1,3 = 42,61 seg.
T.R.M.: 32,78 seg. x 1,8 = 59,00 seg.

Quan un equip superi el T.R.S. penalitzarà en la forma que es veurà mès endavant i no podrà superar el T.R.M.

4.- DURANT LA COMPETICIÓ

1.- No està permès entrenar sobre el recorregut de la prova.

2.- Només el guia i el tècnic federat del club nomenat al full d’inscripció de la prova com a tal, i quan ho permeti el jutge i sense gos, podran reconèixer el recorregut. Quan el reconeixement de pista estigui dividit en dos grups segons el criteri fixat del Jutge (per clubs; per modalitats; per ordre de sortida....), sempre podran passar a reconèixer-la a la primera tanda, els cinc primers equips participants de la categoria que comenci la mànega.

Cada club nomenarà un delegat o responsable de l’equip davant l’organitzador de la prova. La organització posarà a disposició del jutge la llista dels tècnics nomenats pels clubs per la prova. El tècnic federat també podrà ser el delegat o responsable.

Hi haurà un model únic de full d’inscripció a les proves afegint les caselles del tècnic i del responsable del club.

3.- Abans de l’inici de cada mànega de la prova, el jutge reunirà als participants per explica’ls les particularitats del recorregut longitud, etc. i recordarà el reglament si ho considera oportú. Podran ser-hi presents els tècnics dels clubs, qui seran els únics interlocutors amb el jutge.

4.- Si hi ha alguna objecció al recorregut, es farà davant del jutge al final del reconeixement i sempre abans del començament de la mànega a disputar.

5.- Un cop iniciada la mànega, el recorregut no serà qüestionable ni es podrà fer cap tipus de modificació, amb la salvetat que existeixi algun perill evident tant per al gos com per al guia.

• 4.1.- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

1.- El guia es presentarà amb el seu gos en el pre-ring quan li falti un torn per participar-hi, i seguirà les indicacions del comissari de participants.

2.- El guia es presentarà en el recorregut amb el gos controlat i el situarà darrera la línia de sortida. L’ús de qualsevol mena de collar esta prohibit durant la competició per raons de seguretat. El guia no podrà portar res a les mans durant el recorregut.

3.- No està permès entrar amb el gos en el recinte de la prova (ring) amb collar de punxes o qualsevol altre que estigui en posició d’ofec.

4.- El guia podrà ocupar la posició que vulgui dins el ring, a partir del moment en que el jutge l’autoritzi a iniciar el recorregut, donant-li seguidament la veu o senyal de sortida al gos per començar el recorregut.

5.- Un cop el guia hagi passat la línia de sortida, desprès de rebre l’ordre de començar per part del jutge, no podrà tocar el gos.

6.- Un cop el gos hagi iniciat el recorregut, no podrà ser col·locat de nou a la línia de sortida si no és per ordre del jutge.

7.- Durant el recorregut estan autoritzades els senyals acústics i visuals.

8.- El guia conduirà el gos per a que realitzi correctament els obstacles amb l’ordre previst pel jutge, sense tocar el gos ni els obstacles.

9.- El guia no podrà traspassar, ni saltar per damunt, ni passar per sota dels obstacles.

10.- No existeix límit de faltes, totes sumaran punts de penalització.

11.- El límit de refusades en cada mànega serà de dos (2).

12.- El cronòmetre començarà a comptar quan el gos creui la línia de sortida i es pararà quan el gos traspassi la línia d’arribada (entre els postes limitadors o primer/últim obstacle).

13.- Quan s’acabi el recorregut el guia abandonarà el ring amb el gos controlat.

14.- Durant el recorregut el gos no podrà portar res a la boca.

15.- Si al guia li cau qualsevol objecte durant el recorregut, no podrà ser recollit ni pel guia ni pel seu gos.

16.- Un cop estigui delimitat el terreny i col·locats els obstacles on es celebrarà la prova, els gossos no podran entrar al ring si no es per iniciar el seu recorregut i sempre sota el control del seu guia.

17.- Les gosses en zel no podran anar lliurement pel terreny delimitat per a la competició. Hauran d’anar amb corretja i sota control del seu guia. No podran seure's dins la pista ni tampoc a la taula i participaran en el darrer lloc.

18.- Cap guia pot abandonar el ring sense el permís del jutge, excepte quant hagi acabat el recorregut, o hagi estat eliminat. Podrà ser sancionat aquell guia que sigui advertit pel jutge i no faci cas de les indicacions.

19.-Es considera que un gos ha abandonat l'obstacle, quan toqui amb les quatre potes el sòl i no abans. Un gos pot detenir-se sobre la zona de contacte o parcialment entre ella i el sòl, sense ser penalitzat per això. També ho pot fer al tub flexible i al tub cec.

20.- Correspon exclusivament al jutge permetre que en una prova els participants eliminats puguin finalitzar el seu recorregut o, en seu lloc, repetir la execució del obstacle o combinacio causant de la seva eliminació.

• 4.2.- CAUSES DE FORÇA MAJOR

1.- Si per causes alienes a l’equip participant (caiguda accidental d’obstacles, roba del túnel embolicada, entrada al ring d’algun participant o gos) el jutge podrà parar la prova i el cronòmetre.

2.- Després de solucionar el problema, el jutge tornarà a posar el cronòmetre en marxa i permetrà que el gos segueixi des del lloc on fou aturada la prova.

3.- Si el jutge no ha parat el cronòmetre, podrà fer repetir el recorregut des de l’inici. Les faltes que hagi fet es mantindran en vigor i les noves començaran a comptar a partir d’on es va aturar la prova.

• 4.3.- PENALITZACIONS i ELIMINACIÓ

Compren tres tipus:

a) Penalitzacions per errades comeses durant el recorregut (faltes i refusades).
penalitzarà 5 punts per cadascuna.
En les faltes l’equip participant podrà continuar el seu recorregut, excepte en l'eslàlom i la taula que haurà d’executar-los correctament.
En cas de cometre una refusada, el gos SEMPRE ha de tornar a fer l’obstacle des del seu inici –excepte a la taula, en algunes ocasions segons se explica a l’apartat 8.1 següent- , del contrari serà eliminat al abordar el següent obstacle sense haber finalitzat correctament el refusat.

b) Penalitzacions de temps per sobrepassar el T.R.S.
penalitzarà un punt per cada segon i centèsims que sobrepassi del T.R.S. (1 segon = 1 punt; 1,52 segons = 1,52 Punts).

c) En cas de eliminació , la penalització serà de 50 punts per cada mànega eliminada.

5.- CAUSES GENÈRIQUES DE PENALITZACIÓ

En aquest apartat es recullen els supòsits de penalització durant el desenvolupament de la prova per causes genèriques y/o no referides a un obstacle concret, les quals vindran detallades a l’apartat 8 següent.
Els supòsits de penalització genèriques i especifiques es complementen, si be pel cas que pugui haver-hi conflicte entre un supòsit general y la regulació concreta de un obstacle, sempre tindrà prioritat la del obstacle, per aplicació del principi de especialitat.

• 5.1.- PER FALTES

Es considera falta:

1.- Quan el guia passa entre els pals o cons de sortida/arribada i el primer/últim obstacle. Si la falta es comet a la sortida, el cronòmetre també començarà quan accidentalment el creui el guia. Si la falta la comet a l’arribada, el cronòmetre no es pararà fins que no passi el gos.

2.- Cada vegada que el guia toqui al gos , un cop hagi rebut l’ordre de començar i hagi passat el guia la línia de sortida .

3.- Quan el guia toqui un obstacle.

4.- Quan el guia tombi un obstacle que el gos estigui escometen o hagi escomés

5.- La caiguda d’un obstacle es considerarà falta sempre que l’element caigui abans de que el gos sobrepassi el següent obstacle. Cas especial serà l’últim obstacle que es seguirà considerant falta tot i que s’hagi aturat el cronòmetre.

• 5.2.- PER REFUSADES

Es considera refusada:

1.- Aturar-se o retrocedir davant l’obstacle a executar. Aturar-se momentàniament en qualsevol lloc del recorregut -fins i tot que sigui per ordre del guia- excepte en les zones de contacte o dins dels túnels.

2.- Si un gos es desvia del obstacle a executar, dóna la volta davant d’ell o el sobrepassa lateralment, a la distància crítica de ser escomès, sense arribar a fer-ho, contarà com refusada si la seva trajectòria li permetia la seva execució.

3.- Retrocedir quan hagi trepitjat amb una o varies potes qualsevol zona de contacte, sempre que sigui l’obstacle que li toqui fer. Si el gos es para en la zona de contacte però no retrocedeix i continua no serà refusada.

4.- Quan el gos passi per sobre o per sota de l’empilada, balancí o passarel·la, sempre que sigui el que correspongui realitzar.

5.- Passar el gos entre els pals o cons de sortida i el primer obstacle.

6.- En el primer obstacle del recorregut, si el gos fa una refusada passant per sota del salt, marc de la roda o, en definitiva, per qualsevol obstacle que estigui delimitat per cons, pals delimitadors o pals del cronòmetre electrònic, començarà a comptar el temps i es comptabilitzarà una refusada. En el cas de que el gos fes la refusada pels costats exteriors de l’obstacle, dels cons, pals delimitadors o pals del cronòmetre electrònic, es comptabilitzarà la refusada però no començarà a comptar el temps fins que faci l’obstacle correctament.

6.- CAUSES GENÈRIQUES D’ELIMINACIÓ

En aquest apartat, venen recollits aquells supòsits de eliminació durant el desenvolupament de la prova, per causes genèriques y/o no referides a un obstacle concret, les quals venen detallades a l’apartat 8 següent. També en aquest cas, quan es pugui apreciar algun conflicte entre un supòsit general y la regulació de un obstacle, sempre tindrà prioritat la del obstacle, per aplicació del principi de especialitat.

L’eliminació comporta la sortida immediata del guia i el seu gos. El jutge haurà de notificar-ho de forma clara i sonora (xiulant).

Es considera causa de eliminació:

1.- Mostres clares d’agressivitat per part del gos cap els altres gossos o persones, des del moment de ser cridat a participar i fins a la sortida del ring.

2.- Sobrepassar el temps màxim establert pel recorregut (T.R.M.).

3.- A la tercera refusada del recorregut en cada mànega.

4.- Abordar els obstacles en ordre diferent a l’establert pel jutge.

5.- Abordar un obstacle sense finalitzar l’anterior correctament.

6.- Abordar un obstacle en sentit contrari.

7.- Que el guia salti per sobre, trepitgi o passi per sota d’un obstacle o una part del mateix.

8.- Que el gos passi per sota o per sobre de l’empilada, balancí passarel·la, quan no sigui l’obstacle a realitzar.Com excepció a aquest supòsit se estableix aquells casos en que el tub travessi o sigui col·locat parcialment sota un obstacle de contacte. Es aquests casos si una refusada en la execució del tub motiva també que el gos passi sota de la passarel·la o de l’empilada, no comportarà –a mes de la refusada- la seva eliminació, al considerar-se un obstacle complex.

9.- Que el guia porti alguna cosa a la mà durant el recorregut (no inclou el portar guants).

10.- Que el guia torni a posar el gos a la línia de sortida desprès de que aquest ja l’hagi creuat, excepte que sigui per ordre del jutge.

11.- Que el gos porti alguna cosa a la boca, o reculli alguna cosa o objecte de la pista.

12.- Que el gos porti algun tipus de collar o arnés etc. durant el seu recorregut.

13.- Entrar el gos en el ring amb collar de punxes o qualsevol altre que estigui en posició d’ofec.

13.- Brutalitat, insults o maltractaments al gos, des del principi fins el final de la prova, tant dintre com fora del ring.

14.- La detenció perllongada del gos durant el recorregut, sense ordre del jutge.

15.- Que el gos abandoni o intenti abandonar (tocant la zona delimitada) el ring o deixi d’estar totalment sota el control del seu guia.

16.- La incompareixença de l’equip participant al ring desprès del tercer avis de sortida o crida a participar per part del jutge o de la megafonia.

17.- Quan el guia, tocant al gos, obligui o impedeixi al mateix la realització d’un obstacle.

18.- Entrar en el pre-ring o en el ring menjant, bevent o fumant.

19.- Quan el gos orini o defequi en el ring o pre-ring.

20.- Si el guia recull alguna cosa del ring durant el recorregut, encara que li hagi caigut a ell.

21.- Si al guia li cau menjar o algun tipus de motivador.

22.- Quan el guia tombi un obstacle que el gos encara no s'hagués realitzat o hagi de tornar a escometre novament durant el recorregut.

7.- CAUSES D’EXPULSIÓ

La falta de modals, insults, gesticulacions o agressions per part del guia al jutge, al seu gos, als participants o al públic en general, abans, durant o desprès del recorregut.

8.- PENALITZACIONS I ELIMINACIONS ESPECIFIQUES DELS OBSTACLES

En aquest apartat es detallen les causes de penalització i eliminació que afecten específicament a cada un dels obstacles, sense perjudici de que els hi siguin de aplicació, també a tots ells, les causes genèriques abans establertes si no hi ha oposició.

• 8.1.- EN OBSTACLES DE UN SOL ELEMENT

Les tanques (salts), el Viaducte i el Mur
Serà falta:
• Quan el gos tombi qualsevol element de l’obstacle.
Serà refusada:
• Passar per sota de les tanques.
• Passar per sobre o pel mig dels elements que aguanten les tanques.
• Passar per dintre de les obertures del viaducte.
Serà eliminació:
• Passar en direcció contraria per sota o per les obertures tant de les tanques com del viaducte.
• Quan el gos refusi l’obstacle i, a mès, tombi qualsevol element del mateix.

Roda
Serà refusada:
• Saltar o passar entre el marc i la roda.

Serà eliminació
• Saltar la roda o passar entre el marc i la roda, en sentit contrari a l’establert.

Túnel rígid
Serà refusada:
• Introduir el cap o alguna pota al interior del túnel i retrocedir a l’exterior amb les quatre potes, quan sigui l’obstacle a realitzar.

Serà eliminació:
• Entrar per la boca diferent a l’establerta.
• Saltar per sobre del túnel.

Túnel cec
Serà refusada:
• Introduir el cap o alguna pota al interior del túnel i retrocedir a l’exterior amb les quatre potes, quan sigui l’obstacle a realitzar.

Serà eliminació:
• Saltar per sobre del túnel o de la lona.
• Que trepitgi la lona.

Taula
La posició del gos a la taula serà lliure ( podrà adoptar qualsevol posició inclòs canviar-la sense ser penalitzat) i començarà a comptar els temps quan estigui a sobre d’ella. Es penalitzarà amb una falta cada vegada que el gos baixi de la taula i es començaran a comptar cinc segons de nou quan hagi tornat a pujar.

La pujada a la taula s’autoritza per qualsevol dels costats A, B o C.

Serà falta:
• Si el gos abandona la taula abans de que acabi el compte i/o doni l’ordre el jutge. Es comptarà una falta cada vegada i el gos haurà de tornar a pujar a la taula per començar de nou el compte. Si ho fa pel costat D ja no es considerarà refusada, donat que l’accés inicial ja hauria estat qualificat pel jutge.

Serà refusada:
• Si el gos passa per sota la taula es comptabilitzarà una refusada cada vegada, qualsevol que sigui llavors el costat de pujada a la taula.
• Si el gos sobrepassa la línia de perllongació del costat D. Es comptabilitzarà una refusada cada vegada.
• Si el gos puja a la taula pel costat D no serà eliminat per abordar un obstacle en sentit contrari, sinó penalitzat amb una refusada, encara que no caldrà que baixi per tornar a pujar de nou.

Serà eliminació:
• Tocar el gos quan estigui a la taula

Eslàlom
El primer pal haurà de quedar a l’esquerra del gos, el segon a la dreta i així successivament, havent de quedar sempre l’últim pal a la dreta del gos.

Només es penalitzarà amb una falta encara que se’n facin més.

En cas de falta, el guia haurà de portar el seu gos al lloc de l’errada, ( s’accepta en mes o en menys un pal) per repetir la execució del obstacle des d’aquell punt, o també podrà portar-lo a l’inici de l’obstacle per tornar a executar-lo completament. En cas de refusada, el gos haurà de tornar a abordar l’obstacle obligatòriament des de l’inici.

Si desprès de corregir una falta, el gos surt malament, deixant l’últim pal a la esquerra del gos en comptes de la dreta, el jutge ho indicarà senyalant l’ultima porta de l’eslàlom. El gos haurà de passar l’última porta correctament.

Serà falta:
• Quan el gos deixa de fer una o més portes (es contarà una sola falta).

Serà refusada:
• Cada entrada que no sigui deixant el primer pal a la esquerra
• Passar lateralment sense entrar per la primera porta.
• Fer la entrada deixant el primer pal a la dreta del gos.
• Sobrepassar el segon pal i haver de retrocedir per entrar correctament.
• Sortir lateralment (perpendicular) en qualsevol porta abandonant l’obstacle.

Serà eliminació:
• Refer a la inversa més de dues portes.
• Que traspassi l’eslalom quan no sigui l’obstacle a realitzar.

Passarel.la
Serà falta:
• No trepitjar amb una pota com a mínim les zones de contacte. (una falta per cada vegada que no toqui).

Serà refusada:
• Saltar de l’obstacle abans de tocar amb les quatre potes la rampa descendent.

Balancí
La sortida correcte del balancí s’ha de fer un cop l’extrem descendent estigui tocant el terra i al mateix temps el gos estigui trepitjant la zona de contacte al menys amb una pota.
Només es penalitzarà amb una falta encara que el gos no toqui la zona de contacte i/o abandoni el balancí sense tocar a terra la part descendent.

Serà falta:
• No trepitjar com a mínim amb una pota cadascuna de les zones de contacte. (una falta per cada vegada que no toqui).
• Saltar del balancí sense que l’extrem descendent estigui tocant al terra.

Serà refusada:
• Saltar del balancí abans de sobrepassar amb les quatre potes l’eix de balanceig.

Empilada
Serà falta:
• No trepitjar amb una pota com a mínim cadascuna de les zones de contacte. (una falta per a cada vegada que no toqui).

Serà refusada:
• Saltar de la part ascendent o descendent de l’empilada abans de haber tocat amb les quatre potes la cara descendent.

8.2.- FORMATS PER VARIS ELEMENTS

Tanques agrupades (dos salts).
• Es comptarà una sola falta tot i que tombi les dos tanques, aplicant els mateixos criteris que per les tanques individuals indicats a l’apartat anterior.

Combinació de dos o tres tanques
Cadascun dels components (Salts) que formen la combinació de salts es jutjarà independentment de la mateixa forma establerta pels salts individuals. Les penalitzacions per faltes i refusades es sumaran en cadascun dels components.
En cas de refusada de qualsevol dels elements s’haurà de començar de nou des de l’inici la totalitat dels salts combinats.

Serà eliminació:
• Saltar el segon o tercer component sense haver saltat l’anterior.
• Saltar qualsevol element en sentit contrari.
• Quan el gos refusi un dels salts que componen la combinació i, a més, tombi qualsevol element del mateix.

Salt de Longitud
El gos pot fregar qualsevol element sempre que no el tombi.
Els pals delimitadors del salt de longitud no formen part de l’obstacle. No serà falta
el fregar, tocar o fer caure els mateixos, tant per part del gos com del guia.

Serà falta:
• Trepitjar o tombar qualsevol element.
• Trepitjar entre els elements amb les potes.

Serà refusada:
• Saltar sortint lateralment de l’obstacle. (entre els pals delimitadors).
• Fer-lo caminant.
• Iniciar l’obstacle per una cara lateral i sortir correctament.

Serà eliminació.
• Executar el salt transversalment o en sentit contrari.
• Si tirés qualsevol element quan ha refusat.

9.- QUALIFICACIÓ / MENCIÓ

A cada mànega es concedirà les següents classificacions o mencions depenent de la puntuació obtinguda.

EXCEL·LENT fins a 5,99 punts
MOLT BO de 6 a 10,99 punts
BO de 11 a 15,99 punts
SUFICIENT de 16 a 25,99 punts
NO QUALIFICAT més de 26 punts
ELIMINAT 50 punts

10.- CLASSIFICACIÓ FINAL

La classificació final es farà tenint en compte:

1.- Total de penalitzacions. (penalitzacions de recorregut més penalitzacions de temps).

2.- En cas d’igualtat en la penalització total es classificarà primer l’equip que tingui menys penalitzacions en el recorregut. (faltes i refusades).

3.- Si per casualitat dos equips estiguessin empatats en penalitzacions i temps el jutge pot decidir un recorregut suplementari per desempatar.

11.- ORGANITZACIÓ D’UNA PROVA

Els clubs que vulguin organitzar una prova hauran de:

1.- Disposar d’un terreny homologat. (el terreny no haurà de presentar cap tipus de perill ni per al gos ni per al guia, no hi haurà vidres trencats, claus, sots, forats, etc.).

2.- Demanar al Comitè de Jutges que li assigni un Jutge.

3.- Proporcionar les persones indispensables per al bon funcionament de la prova, es a dir:
a) Un ajudant de jutge que anotarà les penalitzacions assenyalades pel jutge, amb la finalitat de que aquest no perdi de vista l’equip participant.
b) Una persona que reculli els fulls i els porti a la taula de control.
c) Un comissari general que serà l’enllaç entre el jutge i l’organització.
d) Dos cronometradors encarregats de controlar el temps en cada recorregut. (un oficial i un reserva). En cas de tenir un marcador electrònic es farà servir un de manual com a mida de seguretat.
e) De tres a quatre persones com a mínim per poder col·locar les tanques que es tombin i tensar la lona del tub.
f) Una persona per transcriure els resultats informàticament o fulls de control per establir les corresponents classificacions, a més de qualsevol qüestió administrativa o de control.
g) Un comissari de participants que serà l’encarregat de donar entrada i sortida als mateixos a l’hora de concursar.
h) Un equip de sis persones per garantir el muntatge del recorregut seguint les instruccions del jutge de la prova.
4.- Disposar d’un ordinador i programa informàtic per al còmput de resultats.
5.- Disposar de serveis per als participants.
6.- Disposar d’aigua potable per als gossos i participants.

12.- CATEGORIES

Els equips d’agility s’enquadraran en diferents nivells:

• DIVISIÓ D’HONOR
• 2ª DIVISIÓ

En un futur aquestes categories es mantindran i/o ampliaran. També es crearan les categories provincials i comarcals si s’escau.

La diferencia de categoria estarà marcada per:

• La dificultat del recorregut.
• La velocitat d’execució que determina el TRS i TRM que resultin.

13.-MODALITATS

Segons la talla i l’estructura dels gossos les competicions homologades comprenen les següents modalitats:

MINI Gossos de menys de 35 cm d’alçada a la creu.
MIDI Gossos de entre 35 cm i menys de 43 cm d’alçada a la creu.
ESTANDAR Gossos a partir de 43 cm d’alçada a la creu.
MAXI Gossos que segons la seva estructura determini el Comitè Esportiu.

14.- DIMENSIONS DELS OBSTACLES

Els obstacles homologats a UCECA hauran de tenir les següents dimensions:
o Tanques simples
Alçades:
• Maxi: 40 cm (± 2 cm )
• Estàndard 60 cm (± 2 cm )
• Midi - 40 cm (± 2 cm )
• Mini - 30 cm (± 2 cm )

Amplada:
• Mínima 120 cm
• Màxima 150 cm

Diàmetre dels pals: de 3 a 5 cm

Les tanques poden estar construïdes amb diferents materials i estaran formades per dos suports verticals i pals o pannells entre els suports. Els pannells podran ser massissos, entrecreuats o amb arbust. Sempre tindran una barra o pal no fixa a la part superior.

Tanques Agrupades (dobles).
Formades per la unió de dues tanques simples i compostes només per pals. Es col·locaran en ordre ascendent amb una diferencia d’alçada entre les dues de 20 a 25 cm, situant la més elevada a la part posterior. (60 cm Estàndard; 40 cm Midi i Maxi i 30 cm Mini, amb ± 2 cm en totes les categories).
La separació entre les tanques no sobrepassarà els 55 cm en Estàndard; 40 cm en Maxi i Midi i 30 cm en Mini.

Mur o Viaducte
Mur: Pannell llis.
Viaducte: Pannell llis que pot tenir una o dos obertures en forma de túnel.
A la part superior es col·locaran varies unitats mòbils en forma de teula invertida.

Alçada:
• Estàndard 60cm (± 2 cm )
• Maxi 40 cm (± 2 cm )
• Midi 40 cm (± 2 cm )
• Mini 30 cm (± 2 cm )

Amplada: 120 cm

Amplada del mur/viaducte: 20 cm

Taula
Serà quadrada amb una superfície mínima de 90 x 90 cm i màxima de 120 x 120 cm.
Haurà de ser estable, amb una superfície que no rellisqui i no ha d’estar tapada per cap dels seus cantons.

Alçada:
• Estàndard 60 cm (± 2 cm )
• Maxi 40 cm (± 2 cm )
• Midi 40 cm (± 2 cm )
• Mini 40 cm (± 2 cm )

El jutge comptarà fins a 5 segons. No es pot utilitzar altre manera.

Passarel.la

Alçada:
• Entre 120 cm i 135 cm

Amplada:
• Entre 30 i 40 cm

Llargada de cada unitat:
• Entre 360 cm i 420 cm

Les rampes tindran petits llistons (de 20 a 40 mm d’ample x 8 a 12 mm de grossor) perpendiculars al sentit de la marxa, clavats a espais regulars d’entre 20 i 30 cm per facilitar l’accés i evitar relliscades.

Els 90 cm inferiors de cada rampa hauran d’estar pintats de diferent color, també els laterals, per definir la zona de contacte.
No es col·locarà cap llistó a menys de 10 cm del límit superior de la zona de contacte ni tampoc en el mateix límit.

Balancí

Les zones de contacte seran de la mateixa llargada que les de la passarel·la (90 cm) i situades també a l’inici i al final de l’obstacle.

L’obstacle ha de ser estable. No està permès col·locar-hi llistons.

El balancí ha de estar correctament equilibrat (no s’inclinarà ni molt ràpid ni molt lent) i permetrà baixar sense dificultat als gossos més petits.

Comprovació: El balancí ha de tardar entre 3 i 4 segons a tocar el terra una vegada s’hagi col·locat un contrapès de 1 Kg en l’extrem superior del tauló. Del contrari es faran els arranjaments necessaris.

Amplada:
• Entre 30 cm i 40 cm

Llargada:
• Entre 365 cm i 425 cm

Alçada de l’eix respecte el terra:
• 1/6 de la llargada del tauló
Exemple: Llargada del tauló: 365 cm → Alçada de l’eix = 365/6=60 cm.

Empilada
Composta per dues planxes en forma d’A.

Alçada en relació al terra:

• Totes les modalitats: 170 cm ± 5 cm formant un angle major de 90º.

Amplada: 90 cm que pot augmentar a la base fins a 115 cm.

A les rampes s’hi col·locaran llistons (de 20 a 40 mm d’ample x 8 a 12 mm de gruix) clavats a espais regulars d’entre 20 i 30 cm, per facilitar l’accés i evitar relliscades.
No s’hi podrà col·locar cap llistó a menys de 10 cm del límit superior de la zona de contacte, ni en el mateix límit.

Els 106 cm inferiors de cada rampa hauran d’estar pintats de diferent color (també els seus laterals) per tal de poder definir clarament la zona de contacte.

La part superior no presentarà cap tipus de perill per al gos.

Eslàlom
Nombre de pals: 8, 10 o 12

Els pals seran forts amb un diàmetre de 3 a 5 cm. L’alçada serà de 100 a 120 cm i estaran separats per una distància d’entre 55 i 60 cm. Haurà d’existir la mateixa distància entre tots els pals.

La part superior dels pals no presentarà cap risc ni per al gos ni per al guia.

Túnel Obert
Diàmetre interior: 60 cm.

Llargada: de 3 a 6 m.

Ha de ser suficientment flexible per fer al menys una o varies voltes.

Túnel cec
Entrada sobre un element en forma d’arc rígid de 90 cm de longitud que és el que permet al gos introduir-se dins el passadís de roba.

Alçada:
• 60 cm. (± 2 cm )

Amplada:
• de 60 a 65 cm.

Longitud de la lona:
• de 250 a 350 cm.

Roda

Diàmetre d’obertura de la roda:
• Entre 50 cm i 65 cm

Distància des de la part baixa interior de la roda fins a terra.
• Modalitat Estàndard 55 cm
• Altres modalitats 35 cm

La part baixa interior haurà d’estar tapada per qüestions de seguretat.

L’alçada de la roda serà regulable mitjançant cadenes o cables. No està permès les unions rígides.

Combinació de dos o tres tanques (salt combinat )

La distancia entre els salts serà entre 3 i 5 m.
Tindrà un sol nombre i es considerarà com un sol obstacle.
Cadascun dels components que formen l’agrupament es jutjarà de forma
independent.
Les característiques de cada salt seran les mateixes de un salt individual

Salt de longitud

Estarà compost per varis elements en funció de les modalitats mini, midi i estàndard

La longitud del conjunt serà:
• Estàndard: de 120 cm a 150 cm (de 4 a 5 unitats)
• Maxi i Midi: de 70 cm a 90 cm ( de 3 a 4 unitats)
• Mini: de 40 cm a 50 cm ( 2 unitats)

Amplada del salt: 120 cm.

L’alçada del element més alt serà de 28 cm i la del més baix de 15 cm

L’amplada de cada element serà de 15 cm.

Els elements es col·locaran en ordre creixent, (el més petit, 15 cm, al davant i el més alt, 28 cm, l’últim).

Els quatre cantons es senyalitzaran mitjançant pals d’una alçada aproximada de
120 cm. i sense que es considerin part del obstacle

15.- MODALITATS DE PROVES

Agility

En la modalitat d’agility es poden utilitzar tots els obstacles homologats, fent-los servir d’acord amb la modalitat de l’equip participant (Estàndard, Maxi, Midi o Mini).

Jumping

El jumping és igual que l’agility però sense obstacles amb zona de contacte.

Es pot o no considerar les eliminacions segons determini el jutge.

Jumping per relleus

És igual que el jumping però es fa per equips de dos o més participants.

El temps comença a comptar al començar el primer participant i es para el cronòmetre quan arriba l’últim.

No hi ha eliminació ni per tres refusades ni per obstacles equivocats, però es penalitza amb 5 segons per cada falta, refusada o causa d’eliminació.

Cal fer el recorregut complet correctament. De no fer-ho, l’equip complert queda eliminat.

La sortida es far des de la taula i l’arribada també és a la taula, havent-hi de pujar l’últim concursant a la taula per aturar el temps.

Al temps obtingut se li sumen els segons corresponents a les faltes i/o refusades comeses. (5 segons per cadascuna).

Guanya l’equip que menys penalitzacions ha sumat.

K.O.

1r- Es col·loquen dos recorreguts idèntics (sense obstacles amb zones de contacte) i es fa servir la taula per a la sortida i per a l’arribada.

2n- Es fan grups de dos equips, essent necessaris múltiples de 8 participants. (8,16,32...).

3r- Es sortegen els equips a competir, sempre de dos en dos.

4t- Cada parell d’equips surt a la vegada, un per cada recorregut.

5è- No es comptabilitza el temps de recorregut.

6è- Per determinar el guanyador de cada recorregut, es posa en marxa el cronòmetre quan arriba el primer gos a la taula, després de fer el recorregut i es para en arribar l’altre gos a la taula.

7è- Cada gos penalitza els punts resultants de multiplicar per 5 les faltes i refusades comeses durant el recorregut.

8è- Els segons de diferència enregistrats en el cronòmetre se sumaran a les penalitzacions comeses per l’equip més lent. (el que ha arribat l’últim).

9è- Un cop han competit totes les parelles d’equips inicials, passen a competir entre si els guanyadors de cada recorregut i, així successivament fins a quedar només dos equips d’on sortirà el guanyador de la prova.

16.- PLANELL D’OBSTACLES